Privacybeleid

Touch of Beauty

Privacybeleid

Touch of Beauty Skin Professionals Touch of Beauty Skin Professionals, gevestigd aan Frederik Hendriklaan 34 2351 GC Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Touch of Beauty Skin Professionals
Frederik Hendriklaan 34
2351 GC Leiderdorp
0715425350
info@touch-of-beauty.info
www.touch-of-beauty.info

Touch of Beauty Skin Professional Suzan Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Touch of Beauty Skin Professionals. Zij is te bereiken via suzan@touch-of-beauty.info

 

Persoonsgegevens:

Touch of Beauty Skin Professionals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Zorgverzekeraar gegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Touch of Beauty Skin Professionals verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • huidanalyse foto’s
 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Touch of Beauty Skin Professionals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Agenda en de afspraakverwerking
 • Behandelverslagen en advies te verwerken.
 • Om te corresponderen
 • Het afhandelen van uw betaling en facturering
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Touch of Beauty Skin Professionals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en administratie verplichtingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Touch of Beauty Skin Professionals neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Touch of Beauty Skin Professionals) tussen zit.

Touch of Beauty Skin Professionals gebruikt de volgende computerprogramma’s:

 • Salonware voor het beheren agenda, afrekenen, afspraak herinneringen website beheer, e-mails te versturen en online reserveren waarbij uw account beveiligd is en alleen u toegang te geven.
 • Loyalty Manager voor het verzenden van nieuwsbrieven
 • Mac Vision voor het maken en verwerken van huidanalyse en huidfoto’s

 

Touch of Beauty Skin Professionals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor ons zelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om u gegevens door te geven.

 • Leveranciers waaronder bewerkers waaronder website beheerders en hosting bedrijven
 • Accountant mbt Factuur gegevens
 • Juridisch adviseur bij Jurisch geschil
 • Overheidsinstanties

 

Touch of Beauty Skin Professionals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Touch of Beauty Skin Professionals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Touch of Beauty Skin Professionals gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Touch of Beauty Skin Professionals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@touch-of-beauty.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Touch of Beauty Skin Professionals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Touch of Beauty Skin Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@touch-of-beauty.info

 

Deze privacy verklaring is van 25 mei 2018.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.